Contact us now: Phone: +3556969696

Bệnh viện không khói thuốcĐể giúp bệnh viện xây dựng triệt để môi trường bệnh viện không khói thuốc cũng như tực hiện tốt chỉ thị 08/2001/CT-BYT của Bộ y tế, Hội y tế Công cộng Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu hướng dẫn "xay dựng môi truơngf bệnh viện không khói thuốc lá". Một phân tài liệu được tham khảo trên cơ sở tài liệu hướng dẫn "Xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá" của Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia xuất bản năm 2008