Contact us now: Phone: +3556969696

Hỏi đáp về dự phòng nhiễm độc Dioxin qua thực phẩmĐể giúp cho hoạt động đào tạo và chương trình can thiệp triển khai thành công, nhóm tác giả đến từ VPHA đã biên soạn cuốn tài liệu “Dioxin và dự phòng nhiễm độc dioxin qua thực phẩm”. Từ cuốn tài liệu gốc này, nhóm tác giả đã xây dựng cuốn “Hỏi đáp về Dioxin và dự phòng nhiễm độc dioxin qua thực phẩm”, gồm 3 phần. Phần I với 35 câu hỏi tìm hiểu những kiến thức cơ bản về dioxin và những ảnh hưởng sức khỏe của dioxin. Phần II với ...câu hỏi về nhiễm độc dioxin qua thực phẩm và phần III với ...câu hỏi về dự phòng nhiễm độc dioxin qua thực phẩm. Tài liệu “Hỏi đáp về Dioxin và dự phòng nhiễm độc dioxin qua thực phẩm” được viết dưới dạng đơn giản và dễ hiểu, phù hợp cho cộng đồng và những người quan tâm đến vấn đề này.

Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn về sự hợp tác hiệu quả của các cán bộ VPHA và cám ơn Qũy Ford tại Việt Nam đã hỗ trợ tài chính cho việc biên tập và in ấn tài liệu này.