Contact us now: Phone: +3556969696

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2010

 

 

Để tìm hiểu về các chương trình Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã triển khai, vui lòng click vào đây.

Để tìm hiểu các mô hình can thiệp của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, vui lòng click vào đây.