Contact us now: Phone: +3556969696

Ban chấp hành Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Thành viên của ban chấp hành Hội Y tế Công cộng Việt Nam là những chuyên gia đầu ngành hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng tại Việt Nam. Mạng lưới hội viên của Hội đã được phát triển và nhân rộng tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Sau đây là danh sách ban chấp hành trung ương Hội Y tế Công cộng Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT  Họ và tên Chức danh 
1 Đặng Nguyên  Anh Ủy viên
2 Lê Vũ  Anh Chủ tịch
3 Trần Văn  Bội Ủy viên
4 Đoàn Tấn  Bửu Phó Chủ tịch
5 Nguyễn Công  Cừu Ủy viên
6 Nguyễn Anh  Dũng  Ủy viên
7 Đặng Tuấn  Đạt Ủy viên
8 Dương Văn  Đạt Ủy viên
9 Lê Trường  Giang Phó chủ tịch
10 Huỳnh Cao Hải Ủy viên
11 Lê Quang  Hùng Ủy viên
12 Lê Thị  Hương Ủy viên
13 Nguyễn Thị Thu  Hương Ủy viên
14 Nguyễn Công  Khẩn Phó Chủ tịch
15 Phan Trọng  Lân Ủy viên
16 Viên Quang  Mai Phó chủ tịch
17 Hoàng Văn  Minh Ủy viên
18 Trương Tấn  Minh Ủy viên
19 Trần Đắc  Phu Phó Chủ tịch
20 Tô Hồng  Quang Ủy viên
21 Nguyễn Quốc Hương Ủy viên
22 Phạm Văn  Tám Ủy viên
23 Nguyễn Lương  Tâm Ủy viên
24 Tôn Thất  Thạnh Ủy viên
25 Trần Quang Trung Tổng thư kí
26 Nguyễn Xuân  Trường Ủy viên
27 Trần  Tuấn Ủy viên
28 Nguyễn Minh Tùng Ủy viên
29 Lê Thị Hồng  Vân Ủy viên