Contact us now: Phone: +3556969696

Mô hình can thiệp Y tế Công cộng

Với thế mạnh về mạng lưới với 10 tỉnh Hội trên 3 miền:  miền Bắc (Trung ương Hội và 4 Tỉnh hội: Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Hải Dương); miền Trung (2 tỉnh hội: Hà Tĩnh, Bình định) và miền Nam (3 tỉnh hội: Khánh Hoà, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh); Hội Y tế Công cộng Việt Nam ngay từ những năm đầu mới thành lập đã cùng với mạng lưới các tỉnh hội phát triển và triển khai các hoạt động dự án dưới hình thức các mô hình can thiệp nâng cao sức khỏe.

Cũng từ những mô hình này nhiều kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị của hoạt động đã được sử dụng để xây dựng, hình thành những văn bản qui phạm phát luật, các chính sách có tính thực tiễn cao được triển khai trên toàn quốc.

Các mô hình điển hình Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã xây dựng:

MÔ HÌNH HỘI VIÊN Y TẾ CÔNG CỘNG
CAO TUỔI TÌNH NGUYỆN

MÔ HÌNH CAN THIỆP GIẢM THIỂU PHƠI NHIỄM DIOXIN QUA THỰC PHẨM

MÔ HÌNH VẬN ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN

 

MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC

MÔ HÌNH THÀNH PHỐ DU LỊCH KHÔNG KHÓI THUỐC