Contact us now: Phone: +3556969696

MÔ HÌNH VẬN ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN

GIỚI THIỆU CHUNG

Tháng 6 năm 2006, sau 3 năm xây dựng, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tổng thể Quốc gia về Bảo vệ, Chăm sóc và Nâng cao sức khỏe cho Vị thành niên (VTN) và Thanh niên (TN). Nghiên cứu “Quá trình hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam - Mối tương quan và các yếu tố ảnh hưởng" của GS. Lê Vũ Anh và cộng sự năm 2009 đánh giá cao quá trình hoạch định chính sách vì dựa trên bằng chứng khoa học và có sự tham gia phù hợp của các bên liên quan. Bộ Y tế cũng đã tổ chức hội nghị triển khai cho các tỉnh, thành phố nhưng việc thực hiện lại diễn ra khá chậm chạp. Ví dụ đến năm 2008, mới chỉ có 20 tỉnh trong số những tỉnh nhận được hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí từ SIDA và WHO đã lập kế hoạch thực hiện ở cấp tỉnh. Nghiên cứu trên cũng cho biết việc thực thi các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho đối tượng VTN và TN theo định hướng của bản Kế hoạch tổng thể này còn gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính và những xáo trộn trong cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống dân số.

Đứng trước câu hỏi là cần phải làm gì để việc thực thi một chính sách y tế ở cấp tỉnh diễn ra thuận lợi, Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam mong muốn tìm câu trả lời thông qua nghiên cứu trường hợp “Thử nghiệm can thiệp vận động tăng cường thực thi chính sách CSSKSS cho VTN và TN” ở cấp tỉnh.

-------------------