Contact us now: Phone: +3556969696

MÔ HÌNH CAN THIỆP GIẢM THIỂU PHƠI NHIỄM DIOXIN QUA THỰC PHẨM

Giới thiệu chung

Nhận thức được nguy cơ phơi nhiễm với dioxin trong đất nước, bùn và đặc biệt là thông quan tiêu thụ thực phẩm tại địa phương của người dân sinh sống ở khu vực sân bay Đà Nẵng – căn cứ không quân lưu trữ số lượng lớn chất da cam và các chất diệt cỏ khác trong Chiến dịch Ranch Hand 1961 – 1971. Đồng thời, kết quả một nghiên cứu cắt ngang năm 2009 cho thấy kiến thức, thái độ và thực hành của các hộ gia đình sinh sống gần sân bay Đà Nẵng về dioxin và các biện pháp phòng tránh phơi nhiễm dioxin còn rất hạn chế.

Dựa trên những tình hình thực tế của địa phương cũng như đánh giá nhu cầu của cồng đồng, một chương trình can thiệp đã được bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2010 cho đến tháng 6 năm 2011 tại địa bàn 4 phường An Khê, Hòa Khê, Thanh Khê Tây và Chính Gián với những mục tiêu chính được đề cập dưới đây:

1) Tăng cường kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến dioxin của người dân sống tại điểm nóng thông qua các can thiệp với sự tham gia của cộng đồng;

2) Tăng cường năng lực cho cán bộ và cộng tác viên Hội YTCC Việt Nam tại Đà Nẵng để triển khai có hiệu qủa các hoạt động can thiệp giảm nguy cơ phơi nhiễm với dioxin cho cộng đồng;

3)Tăng cường sự ủng hộ, cam kết của lãnh đạo địa phương để xây dựng và ban hành các chính sách nhằm giảm thiểu phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm.