Contact us now: Phone: +3556969696

Quyền lợi và trách nhiệm của hội viên

Hội Y tế Công cộng Việt Nam (Hội YTCCVN) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam; góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác đa ngành trong nước và với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực Y tế công cộng. Hoạt động dựa trên mục đích trên và tiêu chí liên kết đa ngành, Hội y tế công cộng Việt Nam mong muốn kết nạp tất các các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước là thành viên của Hội y tế công cộng Việt nam. Hội cũng luôn luôn củng cố, xây dựng và hoàn thiện chính sách để chăm lo và bảo vệ các quyền lợi của các hội viên, xây dựng tinh thần đoàn kết, phấn đấu chăm lo sức khoẻ của nhân dân

 

1.CÁC LOẠI HỘI VIÊN

 

 • Hội viên chính thức
 • Hội viên danh dự

 

2.NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN

 

 • Tôn trọng tôn chỉ mục đích, chấp hành Điều lệ, các nghị quyết của Hội.
 • Tham gia tích cực vào các công việc của Hội.
 • Tuyên truyền phát triển hội viên, bảo vệ danh dự, uy tín của Hội.
 • Đoàn kết, tương trợ với đồng nghiệp trong và ngoài Hội.
 • Tham gia sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Hội, đóng hội phí đầy đủ.

 

3. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

 

 • Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, được ứng cử, đề cử và tham gia bầu Ban chấp hành các cấp của Hội.
 • Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, được khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng về mọi mặt liên quan đến nghề nghiệp.
 • Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học cũng như bảo vệ quyền tác giả.
 • Được Hội bảo vệ những quyền lợi hợp pháp chính đáng trong nghề nghiệp.
 • Được hưởng mọi quyền lợi khác do Hội qui định
 • Được xin ra khỏi Hội

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Ms Nguyễn Thị Quý  theo địa chỉ sau: 

Điện thoại: +84-4-6-266-2348 hoặc +84-4-6-266-2348