Contact us now: Phone: +3556969696

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TẠP CHÍ Y TẾ CÔNG CỘNG TIẾNG ANH (VIETNAM JOURNAL OF PUBLIC HEALTH)

Bài báo Sex Ratio at Birth and the Ideal Family in Chi Linh District, Vietnam” của tác giả Đoàn Thị Thùy Dương (Table 1 trang 3) đăng trên tạp chí Y tế Công cộng tiếng Anh (Vietnam Journal of Public Health) issue 2, volume 3 tháng 12 năm 2015.

Quý độc giả vui lòng sử dụng bảng số liệu đã được chỉnh sửa dưới đây. Ban biên tập chân thành xin lỗi các quý độc giả.

Table 1: Characteristics of studied sample

Characteristics

         N

Births

%

Characteristics

   N

Births

%

Sex of births

      5940

 

 

Birth order

5896

 

 

Boy

 

3136

52.8

1st child

 

2817

47.8

Girl

 

2804

47.2

2nd  child

 

2606

44.2

Sex of previous child          2854

 

 

3rd  child

 

473

8.0

Female

 

1473

51.6

 

 

 

 

Male

 

1381

48.4

 

 

 

 

Mother’s age

5772

 

 

Father’s age              

5488

 

 

Under 25

2371

41.1

Under 25

 

850

15.5

25 – 29

 

2035

35.3

25 - 29

 

1999

36.4

30 – 34

 

950

16.5

30 - 34

 

1511

27.5

>=35

416

7.2

>=35

 

1128

20.6

Maternal occupation          5676

 

 

Household economic level

5808

 

 

Famer & worker

2724

48.0

Poorest

 

1173

19.5

Officer

 

729

12.8

Poor

 

1184

20.8

Small business

 

1289

22.7

Average

 

1210

20.4

Homemakers & others (student, Unemployed)

919

16.2

Rich

 

1108

19.1

 

 

Richest

 

1171

20.2

 

Thư mời gửi bài Tạp chí Y tế Công cộng Việt Nam

Tạp chí Y tế Công cộng (bản tiếng Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, chính thức phát hành số đầu tiên và tháng 8 năm 2004 với định kỳ xuất bản 1 số/quý.

Xem thêm