Contact us now: Phone: +3556969696

Dự án Hợp tác nghiên cứu – Đào tạo Khoa học Xã hội Việt Nam và Columbia (STAR II) (2013-2016)

Dự án Hợp tác nghiên cứu – Đào tạo Khoa học Xã hội Việt Nam và Columbia (START II) là dự án hợp tác nghiên cứu nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực mạng lưới nghiên cứu khoa học xã hội tại Việt Nam. Cùng với 2 đơn vị là ĐH Columbia và ĐH Y Hà Nội, Hội YTCC Việt Nam tham gia với vai trò phát triển một mạng lưới tri thức các nhà khoa học xã hội (KHXH) và Sức khỏe tại Việt Nam.

Mục đích dự án:

·        Xây dựng nghiên cứu cộng đồng nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, và hỗ trợ sự phát triển của một Mạng lưới tri thức (Vietnam Knowledge Network) về Khoa học Xã hội và Sức khỏe tại Việt Nam

·        Tập hợp các nhà nghiên cứu nhằm chia sẻ các kiến thức khoa học và các thông tin về chương trình liên quan tới KHXH và Sức khoẻ

·        Liên kết các nhà nghiên cứu của Việt Nam với các nhà nghiên cứu quốc tế, và cung cấp thông tin hai chiều về các kiến thức khoa học và các chương trình can thiệp.

Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2014- 2015:

Trong năm 2014-2015 vừa qua, STAR II đã thiết lập Mạng lưới tri thức Khoa học xã hội và sức khoẻ.;  Tổ chức các cuộc họp nhóm điều hành và các cuộc họp mạng lưới.

Phổ biến kiến thức khoa học về Khoa học xã hội và Sức khỏe thông qua hoạt động:

1/ Tổ chức hội thảo khoa học chia sẻ các báo cáo nghiên cứu liên quan tới chủ đề phòng chống HIV/AIDS,  Khoa học xã hội và Sức khoẻ;

2/ Xuất bản 02 số Tạp chí Y tế Công cộng chuyên đề về Khoa học xã hội và Sức khỏe.

3/ Tổ chức 2 khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực trong viết bài báo tổng quan đăng tải tạp chí quốc tế và tập huấn về phương pháp tổng quan hệ thống, phân tích gộp