Contact us now: Phone: +3556969696

Sáng kiến Xây dựng và Phát triển sức khỏe sinh thái tại khu vực Đông Nam Á (FBLI)

Hội YTCC Việt Nam là đơn vị Điều phối  dự án 

Sáng kiến Xây dựng và Phát triển sức khỏe sinh thái tại khu vực Đông Nam Á (FBLI)

Giới thiệu chung

Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái là chương trình do Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), Canada tài trợ nhằm hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người liên quan đến thâm canh nông nghiệp và những thách thức khác. Đây là một trong những vấn đề đang được quan tâm tại khu vực Đông Nam Á. 

Chương trình FBLI bao gồm ba cấu phần có liên kết chặt chẽ với nhau bao gồm (i) Nghiên cứu – là cấu phần chính của chương trình (ii) Xây dựng năng lực Sức khỏe sinh thái thông qua đào tạo ở các cấp các ngành và các hình thức khác nhau và (iii) Đưa ra những thông điệp chính sách từ các kết quả nghiên cứu nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách. 

Mục tiêu

Mục tiêu chính của chương trình là xây dựng một chuyên ngành Sức khỏe sinh thái thông qua phát triển nghiên cứu tích hợp, phát triển chính sách từ và xây dựng mạng lưới tập trung vào giải quyết các vấn đề sức khỏe liên quan đến thâm canh nông nghiệp tại các nước Đông Nam Á. 

Dự án  được thực hiện trong 5 năm (2012-2017) tập trung vào bốn quốc gia: Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các nước Đông Nam Á khác như Campuchia, Lào và Philipin sẽ được dần dần tham gia vào các hoạt động của cấu phần xây dựng năng lực. Các đối tác chính triển khai thực hiện dự án bao gồm:

1. Viện Nghiên cứu Hệ thống Y tế, Thái Lan.

2. Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam.

3. Trung tâm Nghiên cứu véc-tơ và các bệnh truyền qua véc-tơ, Khoa Khoa học, Đại học Mahidol, Thái Lan.

4. Viện Nghiên cứu Y tế và Phát triển, Đại học Y Kôn Minh, Trung Quốc.

5. Viện Thực vật học Kôn Minh, Trung Quốc.

6. Khoa Y tế Công cộng, Đại học Indonesia. 

7. Tổ chức Bác sĩ Thú y không biên giới (Veterinarians without Borders/ Vétérinaires sans Frontières - VWB/VSF), Canada.

Để triển khai và điều phối tốt các hoạt động của FBLI Hội Y tế công cộng Việt Nam được lựa chọn là đơn vị điều phối cho toàn bộ dự án. Các hoạt động của Đơn vị điều phối là:

- Thực hiện chức năng là trung tâm hành chính cho dự án Sáng kiến xây dựng và phát triển sức khỏe sinh thái ở Đông Nam Á.

- Tăng cường, mở rộng liên kết giữa Hội Y tế công cộng Việt Nam và các đối tác trong dự án. 

- Hỗ trợ tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của dự án, giám sát thực hiện, và quản lý việc sử dụng tài chính của dự án