Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động /

DỰ ÁN SỐT RÉT RAI2E Thứ Sáu, 10/01/2020

1. TÊN DỰ ÁN:

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động phòng chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam


2. Mục tiêu, phạm vi của dự án:

a. Mục tiêu tổng quát:

Góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét tại các xã thực hiện dự án

b. Mục tiêu cụ thể:

  • Tăng cường sự tham gia của cộng đồng người di biến động và khó tiếp cận trong hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ chuyển gửi xét nghiệm và tuân thủ điều trị sốt rét cho chính các thành viên trong cộng đồng của họ, thông qua việc xây dựng và nâng cao năng lực của các nhóm và các mạng lưới cộng đồng tại các xã thuộc dự án.
  • Thiết lập được “các chuẩn mực địa phương” về phòng ngừa muỗi đốt và tìm kiếm các dịch vụ y tế

3. Địa bàn hoạt động:

Dự án dự kiến triển khai tại 149 xã vùng 3 theo phân vùng của CTSRQG, là những xã có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất tại 4 tỉnh Bình Phước, Đăk Lăk, Đăk Nông, và Gia Lai


4. Đối tượng đích:

Đối tượng đích của dự án là những nhóm người có nguy cơ cao nhưng khó tiếp cận và di biến động: người di cư từ nơi khác đến sống dưới 6 tháng tại địa bàn dự án và không có kế hoạch ở lại lâu hơn, sống trong các lán trại tạm thời ở trong/ gần rừng hoặc bìa rừng; người bản địa đi rừng và/hoặc làm việc trên rẫy, ....


5. Thời gian thực hiện:

01/01/2018 – 31/12/2020


6. Đơn vị thực hiện:

VietMCI: Là đơn vị nhận tài trợ của dự án (SR), SCDI (đại diện cho VietMCI) sẽ hoạt động và báo cáo trực tiếp cho đơn vị nhận tài trợ chính (Co – PR) là UNOPS. Dưới SCDI là các đơn vị nhận tài trợ phụ (SSR) bao gồm CHD, VPHA và PBSC. Các đơn vị nhận tài trợ phụ sẽ định kỳ lên kế hoạch hoạt động và ngân sách dự kiến gửi SR, thực hiện các
mảng hoạt động theo phân công, đồng thời hỗ trợ trong việc giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm CMAT. Trong đó, trách nhiệm của từng bên như sau:
o SCDI: Thành lập và quản lý/ hỗ trợ kỹ thuật cho các CMATs và chịu trách nhiệm quản lý tổng thể dự án

o CHD: Phụ trách mảng truyền thông của dự án

o VPHA: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho CMATs và tổ chức hội thảo/ họp điều phối

o PBSC: Phụ trách mạng lưới cộng đồng (họp hàng năm, bản tin mạng lưới)