English Vietnamese
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế công cộng /

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng được thành lập dựa trên những đòi hỏi thực tế khi vận hành các mục tiêu ưu tiên của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, đó là:

  1. Vận động chính sách.
  2. Xây dựng các mô hình thực hành YTCC can thiệp cho các vấn đề sức khoẻ gây những tác động lớn.
  3. Nâng cao chất lượng tạp chí YTCC.

Những ưu tiên này rất cần các nhóm đặc thù để thực hiện. Tuy nhiên, những hiểu biết và kỹ năng cụ thể đó chỉ có thể có được khi những thành viên tham gia nhóm này được đào tạo theo những chương trình và nghiên cứu định hướng được thiết kế đặc thù để phát triển những khả năng đó nhanh nhất.

 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng bao gồm một giám đốc trung tâm và 1 phó giám đốc.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng vận hành dựa trên nguyên tắc mạng lưới chuyên gia từ các đơn vị trong cả nước và quốc tế về các lĩnh vực ưu tiên của Hôi Y tê Công cộng Việt Nam. Các chuyên gia sẽ được mời tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu, xây dựng chương trình hoặc các khóa tập huấn cho các đối tượng cụ thể trong các trường hợp cần thiết.

Những tài liệu nghiên cứu, đào tạo sẽ được lưu giữ, cập nhật, chia sẻ và áp dụng rộng rãi đặc biệt là các chương trình can thiệp y tế công cộng.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng sẽ được hỗ trợ rất nhiều từ các hoạt động của 3 thực địa đại diện tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và ngược lại, trung tâm cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành 3 thực địa này theo những thiết kế đặc thù cho các vấn đề can thiệp đặc thù được lựa chọn, có thể thông qua việc xây dựng các mô hình can thiệp

 

CƠ SỞ THỰC ĐỊA

Tại Miền Bắc

Hội Y tế Công cộng Thái Bình

Chủ tịch: Tô Hồng Quang

Trụ sở: Trường Cao đăng Y tế Thái Bình - 290 Phan Bá Vành, Quang Trung, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Tel: +84.91.230.0743

Email: to_hongquang@yahoo.com.vn

 

Tại Miền Trung

Hội Y tế Công cộng tỉnh Bình Định

Chủ tịch: Lê Quang Hùng

Trụ sở: 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.

Tel: +84.56.379.3533

Fax: +84.56.379.2549

 

Tại Miền Nam

Hội Y tế Công cộng tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hương

Trụ sở: Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tel: +84.67.365.1887

Fax: +84.67.385.9112

Email: hoiytccdt@gmail.com

Website: http://hytcc.cdytdt.edu.vn/

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

Giai đoạn này là giai đoạn mô hình can thiệp già hoá dân số đang trở nên trọng tâm, vừa theo nghĩa các gánh nặng xã hội về vấn đề già hoá dân số đang được nhận thức rõ bởi nền kinh tế, vừa theo nghĩa nhu cầu phải có một giải pháp phù hợp để áp dụng rộng rãi trong cả nước đang tăng lên.

Việc xây dựng một mô hình như vậy đã được Hội tiến hành trên quy mô hẹp của vài xã trong một huyện đã được tiến hành và có những kết quả rất khích lệ. Nay việc áp dụng rộng rãi nó trên quy mô toàn bộ một huyện trên 3 vùng Bắc-Trung-Nam là rất cần thiết để chứng minh mô hình có thể áp dụng trên cả nước.

Theo đó các hoạt động nghiên cứu, đào tạo đặc thù sẽ liên tục được thực hiện và chủ trì toàn bộ quy trình này chính là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu của Hội. Đây là giai đoạn được coi là rất quan trọng để trung tâm này một mặt vừa phát triển nhanh nhất, vừa tìm thấy các chức năng của mình rõ nhất, trong khi vừa đáp ứng với các đòi hỏi của thực tế già hoá dân số thông qua việc cung cấp một mô hình ứng phó toàn diện, và kinh tế nhất.