Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế công cộng /

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng được thành lập dựa trên những đòi hỏi thực tế khi vận hành các mục tiêu ưu tiên của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, đó là:

  1. Vận động chính sách.
  2. Xây dựng các mô hình thực hành YTCC can thiệp cho các vấn đề sức khoẻ gây những tác động lớn.
  3. Nâng cao chất lượng tạp chí YTCC.

Những ưu tiên này rất cần các nhóm đặc thù để thực hiện. Tuy nhiên, những hiểu biết và kỹ năng cụ thể đó chỉ có thể có được khi những thành viên tham gia nhóm này được đào tạo theo những chương trình và nghiên cứu định hướng được thiết kế đặc thù để phát triển những khả năng đó nhanh nhất.

 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng bao gồm một giám đốc trung tâm và 1 phó giám đốc.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng vận hành dựa trên nguyên tắc mạng lưới chuyên gia từ các đơn vị trong cả nước và quốc tế về các lĩnh vực ưu tiên của Hôi Y tê Công cộng Việt Nam. Các chuyên gia sẽ được mời tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu, xây dựng chương trình hoặc các khóa tập huấn cho các đối tượng cụ thể trong các trường hợp cần thiết.

Những tài liệu nghiên cứu, đào tạo sẽ được lưu giữ, cập nhật, chia sẻ và áp dụng rộng rãi đặc biệt là các chương trình can thiệp y tế công cộng.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Y tế Công cộng sẽ được hỗ trợ rất nhiều từ các hoạt động của 3 thực địa đại diện tại 3 miền Bắc – Trung – Nam và ngược lại, trung tâm cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành 3 thực địa này theo những thiết kế đặc thù cho các vấn đề can thiệp đặc thù được lựa chọn, có thể thông qua việc xây dựng các mô hình can thiệp

 

CƠ SỞ THỰC ĐỊA

Nhấn vào đây để xem thêm về các cơ sở thực địa

 

1
2
3
4
5