Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Vận động chính sách /

Chương trình vận động chính sách

Kể từ khi thành lập năm 2002, Hội Y tế Công cộng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức là vận động thực thi và phản biện các chính sách y tế.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động vận động cho quá trình thực thi chính sách y tế tại Việt Nam, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình và dự án can thiệp. Trong đó, Hội Y tế Công cộng Việt Nam tập trung vào xây dựng các mô hình thi điểm, triển khai các nghiên cứu chuyên sâu nhằm cung cấp bằng chứng khoa học và mô hình hiệu quả để hỗ trợ cho quá trình phản biện và vận động chính sách. Các chương trình/dự án bao gồm:

-         Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá

-         Chương trình nâng cao sức khỏe người cao tuổi

-         Chương trình Phòng chống phơi nhiễm Dioxin

-         Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS

-         Chương trình sức khỏe môi trường

-         Chương trình phòng chống tai nạn thương tích

Cho tới nay, các chương trình và dự án can thiệp của Hội Y tế Công cộng đều đạt được những hiệu quả và thành tích đáng ghi nhận. Các kết quả không thể hiện đơn thuần trong các báo cáo định kỳ, tổng kết của từng chương trình, dự án mà được thể hiện mạnh mẽ qua những chính sách, văn bản luật pháp được chính quyền từ cấp địa phương tới trung ương ban hành trong suốt gần 15 năm qua.

Một số thành tựu có thể kể đến từ sự đóng góp trực tiếp và gián tiếp từ những chương trình của Hội Y tế Công cộng Việt Nam gồm:

 

-         Sự ra đời của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (2013).

-         Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (2014).

-         Sự hình thành và triển khai Kế hoạch tổng thể chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 tỉnh Đồng Tháp và kế hoạch tăng cường thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên tỉnh Đồng Tháp (2011).

-         Các văn bản chính sách tuyến huyện, xã thuộc tỉnh Thái Bình về tăng cường thực hiện Luật Người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội (từ 2010)