Trang chủ / Thông tin tổ chức / Sơ đồ tổ chức /

Sơ đồ tổ chức Hội Y tế Công cộng Việt Nam

Cán bộ làm việc chính thức Hội Y tế Công cộng Việt Nam

  1. GS.TS. Lê Vũ Anh:

         Chức vụ: Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam

         Email: lva@vpha.org.vn

     2. Mrs. Đinh Thị Phương Nga:

         Chức vụ: Điều phối văn phòng Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Giám đốc dự án

         Email: dpn@vpha.org.vn

         Thông tin chi tiết: https://bit.ly/3rbNEYX 

     3. Mr Nguyễn Đăng Tuấn:

         Chức vụ: Điều phối dự án "Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét          tại Việt Nam"

         Email: ndt@vpha.org.vn

      4. PGS.TS. Lê Xuân Hùng:

         Chức vụ: Cán bộ M&E dự án "Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt          Rét tại Việt Nam"

         Email: lxh@vpha.org.vnxuanhungvsr@yahoo.com,  

      5. BS. Lê Minh Đạt

         Chức vụ: Cán bộ dự án "Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam"

         Email: lmd@vpha.org.vn

      6. Mrs. Nguyễn Hoài Phương

         Chức vụ: Kế toán văn phòng của Hội Y tế Công cộng Việt Nam

         Email: nhp@vpha.org.vn

      7. Mrs. Trần Thu Thảo

         Chức vụ: Cán bộ dự án "Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam"

         Email: ttt@vpha.org.vn

      8. TS. Nguyễn Tiến Thắng:

         Chức vụ: Quản lý Tạp chí Y tế Công cộng

         Email: ntt@vpha.org.vn