Trang chủ / Tin tức Sự kiện /

THƯ MỜI BÁO GIÁ THÔNG TIN VỀ GÓI TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG Thứ Hai, 17/05/2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ THÔNG TIN VỀ GÓI TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG/GENERAL INFORMATION

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (VPHA) tiến hành dự án “Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam”. Một trong những hoạt động của dự án là thuê tư vấn phát triển tài liệu truyền thông. Đối tượng đích mà tài liệu truyền thông hướng tới là 1) Cơ sở Y tế tư nhân (phòng khám, hiệu thuốc); 2) Tình nguyện viên sốt rét và 3) người dân trong vùng địa bàn dự án. Trong quá trình thực hiện, tư vấn có thể tự thực hiện hoặc đại diện một nhóm cùng thực hiện.

Thời gian thực hiện: trong tháng 06/2021.

In the period 2021-2023, the Vietnam Public Health Association (VPHA) conducts the project "Enhancing private sector responsibility in Vietnam's malaria elimination." One of the activities of the project is to hire a consultant to develop communication materials. The target audience of the communication materials is 1) Private health sector (clinics, pharmacies); 2) Malaria Elimination volunteers (MEV), and 3) people in the project area. During the implementation process, the consultant can do it independently or on behalf of a group.

Implementation period: June 2021.

 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC / JOB DESCRIPTION

1. Số lượng tài liệu truyền thông được yêu cầu phát triển bao gồm (The number of required communication materials to develop includes):

STTLoại tài liệu truyền thông (Kind of communication materials)Số lượng (No)
1Sổ tay dành cho cơ sở y tế tư nhân và tình nguyện viên sốt rét Handbook for private healthcare sector and malaria elimination volunteers01
2Tờ rơi dành cho người dân Leaflets for the local people01
3Poster dành cho phòng khám tư nhân và hiệu thuốc Poster for private clinics and pharmacies01

 

 

2. Tư vấn chịu trách nhiệm phát triển tài liệu truyền thông với một số yêu cầu được nêu trong bảng sau (The consultant is responsible for developing communication materials with some of the requirements outlined in the following table):

 

STTHoạt động (Activity)Sản phẩm yêu cầu (Require product)Thời gian thực hiện hoặc số lượng yêu cầu (duration or quantity requirements)
1Xây dựng thông tin chính của các tài liệu truyền thông Develop key information of communication materialsBáo cáo của tư vấn về nội dung chính của các tài liệu truyền thông Report of the consultant on the main content of the communication materials07 ngày (07 days)
2Thiết kế tài liệu truyền thông Design communication materialsCác tài liệu truyền thông đã được thiết kế trước khi thử nghiệm Communication materials have been designed before testing03 loại (03 documents
3Thử nghiệm tại thực địa và hiệu chỉnh tài liệu Testing and editing in the fieldBáo cáo thử nghiệm và các sản phẩm truyền thông đã được thử nghiệm và hiệu chỉnh hoàn thiện Testing reports and communication products have been fully tested, edited and finalized07 ngày (07 days)

 

 

3. Tư vấn thực hiện phải báo cáo kịp thời những khó khăn, thách thức hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho điều phối viên dự án / Promptly report difficulties, challenges or problems arising during the implementation to the Project Coordinator.

 

4. Các các nhân quan tâm xin gửi đề cương thực hiện đính kèm dự toán và CV về Văn phòng Hội YTCC Việt Nam, địa chỉ email: dns@vpha.org.vn trước ngày 31/05/2021/ please send the implementation proposal with the estimate budget and CV to the Office of the Vietnam Public Health Association, email address: dns@vpha.org.vn before May 31, 2021