English Vietnamese
Trang chủ / Ấn phẩm Tài liệu / Tài liệu /

Những tài liệu dưới đây được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Hội Y tế công cộng Việt Nam. Thông tin chi tiết về nội dung, thời điểm phát hành có trong mô tả của từng tài liệu. Các tài liệu này được cấp phép tải về miễn phí (trừ một số sách được bán). Việc sử dụng, chia sẻ, in ấn, trích dẫn lại một phần hay toàn bộ các tài liệu này cần được nêu nguồn, và luôn luôn với mục đích phi lợi nhuận.