INVITATION FOR QUOTATION (12/2023)

HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM

 

Số:     1012    / HYTCCVN

V/v: Mời báo giá gói tư vấn

Phân tích số liệu nghiên cứu và viết báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   10  tháng  12  năm 2023

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

INVITATION FOR QUOTATION

Kính gửi:  Các cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội

To: Individuals in Hanoi City

Căn cứ vào thỏa thuận tài trợ giữa Văn phòng các dự án LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNOPS) và Hội Y tế công cộng Việt Nam ký ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Pursuant to the funding agreement between the United Nations Project Office in Asia Pacific (UNOPS) and the Vietnam Public Health Association, signed on December 31, 2020.

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam,” do Văn phòng các dự án LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNOPS) tài trợ. Một trong những hoạt động của dự án là góp ý cho báo cáo nghiên cứu cuối cùng (xem bảng yêu cầu). Để triển khai hoạt động này hiệu quả, hội YTCC Việt Nam có yêu cầu cụ thể như sau:

     In the period of 2021-2023, the Vietnam Public Health Association implemented the project "Increasing private sector’s responsibility in the Vietnam’s Malaria Elimination,” led by the UNOPS. One of the activities of the project is to review for research’s final report (see requirements table). In order to effectively implement this activity, the VPHA has the procurement needs with specific requirements as follows:

     1.      Số lượng phiếu kết quả được yêu cầu phân tích bao gồm (The number of anser sheets required for analysis include):

STT

Loại tài liệu (Kind of materials)

Số lượng (No)

1

Số báo cáo cần góp ý

Number of reports requiring comments

01

 

     1.      Tư vấn chịu trách nhiệm góp ý cho báo cáo nghiên cứu với một số yêu cầu được nêu trong bảng sau (The consultant is responsible for reviewing research report with some of the requirements outlined in the following table):

STT

Hoạt động (Activity)

Sản phẩm yêu cầu (Require product)

Thời gian thực hiện hoặc số lượng yêu cầu (duration or quantity requirements)

1

Góp ý cho báo cáo nghiên cứu (Review final report)

Nhận xét vào biểu mẫu góp ý cho báo cáo nghiên cứu (phụ lục đính kèm)

Comment on the review form for the research report (attached appendix)

2 người / 2 persons x 2 ngày/ 2 days

 

1.      Thời gian thực hiện/ Implementation time

Từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023 / From December 20th, 2023 to December 21th, 2023

Vậy Hội YTCC Việt Nam xin thông báo tới các nhóm, cá nhân có kinh nghiệm phù hợp nộp CV và Đề cương để lựa chọn hợp tác.

So the VPHA would like to inform businesses and individuals with suitable experience to provide CV and proposal for the Association to choose.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm xin gửi báo giá về Văn phòng Hội YTCC Việt Nam, địa chỉ Phòng 203 - 204, Tòa E2, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống  Đa, Hà Nội trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 hoặc qua email vpha@vpha.org.vn.

Interested businesses and individuals can send the information to the VPHA’s office, Room 203 - 204, Building E2, Trung Tu Diplomatic Area, No. 6 Dang Van Ngu, Dong Da, Hanoi or via email vpha@vpha.org.vn before December 15th, 2023.

          Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại (+84) 24 3736 8065./.  

          For more information, please contact directly by phone number (+84) 24 3736 8065./.

 

Nơi nhận / Receive:

-          Như trên; / As mentioned Above

-          Lưu VP / Archive

 

 

 

 

0 / 5 (0binh_chon)
Comment
Submit a comment
Comment