English Vietnamese

Về chúng tôi VPHA

Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội

Với mục đích hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam


  • Tầm nhìn - Nhiệm vụ


  • Mục tiêu chiến lược 


  • Sơ đồ tổ chức