Vì sức khỏe <br>cộng đồng
Vì sức khỏe
cộng đồng
22 năm, với 9 Hội Y tế Công cộng cấp tỉnh.
Và hơn 6.000 hội viên
Mạng lưới Hội Y tế Công Cộng

Về chúng tôi

Đến năm 2023, Chúng Tôi Đã Nỗ Lực Hướng Tới Một Tương Lai Phát Triển Bền Vững Thông Qua Những Kết Quả Như Sau
9
9
Mạng lưới tỉnh Hội
83
83
Ấn phẩm tạp chí đã xuất bản