Trang chủ / Thông tin tổ chức / Tầm nhìn nhiệm vụ /

Tầm nhìn nhiệm vụ

hoi y te cong cong 
  Hội YTCC Việt Nam là:
 • Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam
 • Thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs)
 

  Sứ mệnh:

 • Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác trong lĩnh vực Y tế công cộng
 • Hợp tác, giúp đỡ, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
 • Phát triển chuyên ngành Y tế công cộng trong nước, hội nhập với khu vực và thế giới
 
 

  Nhiệm vụ:

 1. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động y tế công cộng, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động y tế công cộng và hành nghề của các hội viên.

 2. Tham gia chương trình, dự án, tư vấn, thẩm định, phản biện, giám định xã hội, cung cấp dịch vụ công về các lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.

 3. Tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và hệ thống y tế công cộng cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng.

 4. Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân.

 5. Nghiên cứu khoa học, phổ biến kinh nghiệm, phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động của hội viên trong lĩnh vực y tế công cộng.

 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Y tế Công cộng Việt Nam