THƯ MỜI BÁO GIÁ (11/2023)
Tác giảVPHA.ORG

HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM

 

Số:     2511    / HYTCCVN

V/v: Mời báo giá gói tư vấn

Phân tích số liệu nghiên cứu và viết báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   25  tháng  11  năm 2023

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

INVITATION FOR QUOTATION

 

Kính gửi:  Các cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội

To: Individuals in Hanoi City

Căn cứ vào thỏa thuận tài trợ giữa Văn phòng các dự án LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNOPS) và Hội Y tế công cộng Việt Nam ký ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Pursuant to the funding agreement between the United Nations Project Office in Asia Pacific (UNOPS) and the Vietnam Public Health Association, signed on December 31, 2020.

Trong giai đoạn 2021-2023, Hội YTCC Việt Nam thực hiện dự án Tăng cường sự tham gia của y tế tư nhân trong Phòng, chống, và loại trừ Sốt Rét tại Việt Nam,” do Văn phòng các dự án  LHQ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNOPS) tài trợ. Một trong những hoạt động của dự án là phân tích số liệu nghiên cứu (xem bảng yêu cầu). Để triển khai hoạt động này hiệu quả, hội YTCC Việt Nam có yêu cầu cụ thể như sau:

    In the period of 2021-2023, the Vietnam Public Health Association implemented the project "Increasing private sector’s responsibility in the Vietnam’s Malaria Elimination,” led by the UNOPS. One of the activities of the project is to analysis research’s data (see requirements table). In order to effectively implement this activity, the VPHA has the procurement needs with specific requirements as follows:

     1.      Số lượng phiếu kết quả được yêu cầu phân tích bao gồm (The number of anser sheets required for analysis include):

STT

Loại tài liệu (Kind of materials)

Số lượng (No)

1

Số phiếu định lượng cộng đồng cần phân tích

Number of community quantitative answer sheets need to be analyzed

696

2

Số phiếu định lượng y tế tư nhân (bao gồm phòng khám và hiệu thuốc) cần phân tích

Number of private sector (clinic and pharmacy quantitative answer sheets need to be analyzed

247

3

Số cuộc phỏng vấn định tính cần gỡ băng và phân tích

Number of qualitative answer sheets that need to be scripted and analyzed

16

 

    1.      Tư vấn chịu trách nhiệm phân tích số liệu nghiên cứu với một số yêu cầu được nêu trong bảng sau (The consultant is responsible for developing research proposal with some of the requirements outlined in the following table):

 

STT

Hoạt động (Activity)

Sản phẩm yêu cầu (Require product)

Thời gian thực hiện hoặc số lượng yêu cầu (duration or quantity requirements)

1

Phân tích số liệu (Data analyse)

Phân tích số liệu của nghiên cứu đã thu thập bao gồm:

A.    Cấu phần nghiên cứu định lượng / Quantitative Component

1.      Bộ câu hỏi dành cho Phòng khám: thông tin chung của phòng khám, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động khám chữa bệnh, hoạt động kiểm tra, giám sát, hoạt động quản lý bệnh Sốt rét / Questionnaire for the Clinic: general information of the clinic, facilities, equipment, medical examination and treatment activities, inspection and supervision activities, and malaria management activities.

2.      Bộ câu hỏi dành cho Hiệu thuốc: thông tin chung của hiệu thuốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động bán thuốc, hoạt động kiểm tra, giám sát, hoạt động quản lý bệnh Sốt rét / Questionnaire for Pharmacies: general information of the pharmacy, facilities, equipment, drug selling activities, testing and monitoring activities, and malaria management activities.

3.      Bộ câu hỏi dành cho Cộng đồng: thông tin chung, thực trạng sử dụng dịch vụ y tế, kiến thức về bệnh sốt rét, thực hành phòng chống bệnh Sốt rét / Questionnaire for the Community: general information, current status of health service use, knowledge about malaria, malaria prevention practices.

B.     Cấu phần định tính / Qualitative Components

1.      Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu chuyên trách Sốt rét tuyến huyện: tình hình sốt rét tại địa phương, đánh giá hoạt động của y tế tư nhân, các thuận lợi và khó khăn đối với y tế tư nhân, đề xuất cải thiện / In-depth interview questionnaire for specialist in malaria at the district level: malaria situation in the locality, assessment of private health care activities, Advantages and disadvantages for private healthcare, suggestions for improvement.

-          Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu Trạm trưởng Trạm y tế xã: tình hình sốt rét tại địa phương, đánh giá hoạt động của y tế tư nhân, các thuận lợi và khó khăn đối với y tế tư nhân, sự phối hợp y tế công và y tế tư nhân / In-depth interview questionnaire for the head of the commune health station: malaria situation in the locality, assessment of private health activities, advantages and disadvantages for private health care, medical cooperation between public and private healthcare.

7 ngày/ 7 days

 

1.      Thời gian thực hiện/ Implementation time

Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 14/12/2023 / From December 1st, 2023 to December 14th, 2021

Vậy Hội YTCC Việt Nam xin thông báo tới các nhóm, cá nhân có kinh nghiệm phù hợp nộp CV và Đề cương để lựa chọn hợp tác.

So the VPHA would like to inform businesses and individuals with suitable experience to provide CV and proposal for the Association to choose.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm xin gửi báo giá về Văn phòng Hội YTCC Việt Nam, địa chỉ Phòng 203 - 204, Tòa E2, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống   Đa, Hà Nội trước ngày 29 tháng 11 năm 2023 hoặc qua email vpha@vpha.org.vn.

Interested businesses and individuals can send the information to the VPHA’s office, Room 203 - 204, Building E2, Trung Tu Diplomatic Area, No. 6 Dang Van Ngu, Dong Da, Hanoi or via email vpha@vpha.org.vn before November 29th, 2023.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại (+84) 24 3736 8065./.  

         For more information, please contact directly by phone number (+84) 24 3736 8065./.

 

Nơi nhận / Receive:

-          Như trên; / As mentioned Above

-          Lưu VP / Archive

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận