Trang chủ / /

Hội viên Hội Y tế Công cộng

Tính đến năm 2020, số hội viên của Hội Y tế Công cộng đã lên đến hơn 6000 hội viên trải dài khắp 13 Hội tỉnh. Với mục tiêu tăng cường năng lực của toàn mạng lưới, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội tập trung tăng cường các hoạt động của các Tỉnh hội thành viên. Hội Y tế Công cộng Việt Nam xác định vai trò của các cán bộ nòng cốt, các Hội viên tại các Tỉnh hội thành viên là điều kiện cốt lõi để xây dựng một Tỉnh hội mạnh. Chính vì vậy, hội chú trọng công tác nâng cao năng lực cán bộ đối với các Tỉnh hội. Các lớp tập huấn tăng cường năng lực về các chủ đề chuyên môn như Truyền thông vận động chính sách, Kêu gọi kinh phí, quản lý dự án, quản lý hoạt động đã được tổ chức với sự tham gia của 10 Tỉnh hội trong mạng lưới.

 

Hội viên của Hội

 1. Hội viên chính thức: công dân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng tán thành Điều lệ Hội Y tế công cộng Việt Nam, tự nguyện đăng ký xin gia nhập hội, đều có thể được công nhận là hội viên chính thức của Hội
 2. Hội viên danh dự: công dân, tổ chức Việt Nam có đóng góp lớn cho sự nghiệp Y tế công cộng được Hội xem xét, công nhận làm hội viên danh dự của Hội 

 

Nhiệm vụ của hội viên

 1. Tôn trọng tôn chỉ mục đích, chấp hành Điều lệ hội, các nghị quyết của hội, của Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 2. Tham gia tích cực vào các công việc của Hội
 3. Tuyên truyền phát triển hội viên, bảo vệ danh dự, uy tín của hội, giữ gìn đạo đức nghè nghiệp.
 4. Đoàn kết, tương trợ với đông nghiệp trong và ngoài hội.
 5. Tham gia sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của hội, chấp hành việc đóng hội phí cho các hoạt động của hội

 

Quyền lợi của hội viên

 1. Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của hội, được ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương hội.
 2. Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng về mọi mặt liên quan đến nghề nghiệp.
 3. Được hội bảo trợ, tạo điều kiện tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế công cộng cũng như bảo vệ quyền tác giả.
 4. Được hội bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trong nghề nghiệp. 
 5. Được hưởng mọi quyền lợi khác do Hội quy định.
 6. Được xin ra khỏi Hội.
 7. Hội viên danh dự có quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức nhưng không được tham gia bầu cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo Hội, không biểu quyết về vấn đề của Hội.

 

Làm sao để trở thành hội viên của Hội

Để trở thành hội viên của hội ( cả hội viên chính thức và hội viên danh dự) đều cần có

 1. Mẫu đơn xin gia nhập hội
 2. 2 Ảnh 2x3
 3. Sơ yếu lý lịch
 4. Hội phí (chỉ hội viên chính thức)