Bài vừa đăng
Cán bộ dự án
Tác giảVPHA.ORG

Cán bộ dự án, nghiên cứu viên

Bs. Lê Minh Đạt 

Lĩnh vực chuyên môn:

• Dịch tễ học

• Phương pháp nghiên cứu khoa học

• Thống kê Y học

Kinh nghiệm làm việc:

Cán bộ dự án: “Tăng cường sự tham gia của Y tế tư nhân trong việc Loại trừ sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021-2023”, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (2021-2023)

• Cán bộ dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc phòng chống sốt rét tại Việt Nam”, Hội Y tế Công cộng Việt Nam (2020)

• Nghiên cứu viên: Trung tâm nghiên cứu Khoa học sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng (2017-2019)

Hồ sơ khoa học:

Tham gia xuất bản 2 cuốn sách về thống kê và nghiên cứu khoa học. BS Đạt cũng đã có 26 bài báo xuất bản trong nước và 11 bài báo xuất bản quốc tế.

Tham gia phản biện tạp chí quốc tế Plos One

ORCID: (https://orcid.org/0000-0002-3240-2376)

 

5 / 5 (1Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận